Imprint

PubGrade GmbH

Managing Directors
Philipp Eckerle
Alexander Golubowitsch

Address
Schloss-Rahe-Str. 15
52072 Aachen
Germany

Phone/Fax
+49 (0)241 9367 2513
+49 (0)241 9367 2525

info@pubgrade.com

Registered at Amtsgericht Aachen
HRB Aachen 18183
VAT ID DE288597834